Polityka prywatności

Dla sklepu internetowego http://skleppomoceszkolne.pl.

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.  Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych dla celu, jakim jest sprzedaż asortymentu za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach następuje na podstawie i w zgodzie z zasadami przetwarzania danych osobowych regulujących pozostałe obszary działalności Administratora.
  2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest TERESA PAWSZOK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TERESA PAWSZOK POŚREDNICTWO HANDLOWO-UBEZPIECZENIOWE wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: pl. Słoneczny 1 lok. 3, 41-908 Bytom, NIP 6261323656, REGON 276955430, adres poczty elektronicznej: pawszok@skleppomoceszkolne.pl, numery telefonów kontaktowych: + (48) 32 280 46 24 i + (48) 694 294 027 oraz numer faksu: + (48) 32 280 46 24. – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  3.  Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z:
   1.  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO
   2.  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. poz. 1000), dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych
   3.  ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
  4.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  5.  Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 2.  CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ, KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
  1.  Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2.  Cele, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zostały też ustalone przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Przykładowo Administrator zobowiązany jest do przechowywania dowodów księgowych dokumentujących sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego (takich jak np. faktury VAT) przez określony czas. Tak samo Administrator jest zobowiązany z tytułu udzielonej rękojmi wobec konsumentów. Przetwarzanie danych osobowych jest więc niezbędne po to, aby Klient mógł skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.
  3.  Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1.  zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto);
   2.  prowadzenie ksiąg rachunkowych,
   3.  świadczenie usług informatycznych przez podmioty niezależne od Administratora,
   4.  zarządzanie systemem informatycznym,
   5.  reakcja na roszczenia Klientów lub Usługobiorców, w tym ich spełnienie lub obrona przed nimi.
  4.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
   1.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
   2.  Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi wiąże się powierzenie przetwarzania danych osobowych Klientów lub Usługobiorców, np. biuro rachunkowe, obsługa informatyczna, hosting.
  5.  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer rachunku bankowego. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta oraz dane służbowe osób działających w imieniu tego Klienta lub Usługobiorcy (w szczególności pracowników), takie jak imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres poczty elektronicznej lub służbowy nr telefonu.
  6.  Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
  7.  Na podstawie podanych danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3.  COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  1.  Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1.  Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
   2.  Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   3.  Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  3.  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  4.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
   1.  w przeglądarce Chrome
   2.  w przeglądarce Firefox
   3.  w przęglądarce Internet Explorer
   4.  w przeglądarce Opera
   5.  w przeglądarce Safari
 4.  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1.  Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  2.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta określona została w:
   1.  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku kiedy Usługobiorca lub Klient działa osobiście – wtedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   2.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku, kiedy w imieniu Usługobiorcy lub Klienta działa inna osoba (w szczególności w przypadku, kiedy Klient lub Usługobiorca nie jest osobą fizyczną, albo w przypadku kiedy Klient lub Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą, a w jego imieniu działa pracownik Klienta lub Usługobiorcy). W takiej sytuacji podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. wykonanie umowy, której stroną jest Klient lub Usługobiorca, w imieniu którego działa osoba, której dane są przetwarzane.
  3.  W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora. Usługobiorca lub Klient ma prawo w każdym momencie w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 5.  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1.  Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  3.  W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  4.  W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  5.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
  6.  Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1.  Administrator może przechowywać w swoich systemach teleinformatycznych dane osobowe Usługobiorców tak długo, jak strony związane są umową o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami „Regulaminu sklepu internetowego skleppomoceszkolne.pl” i do okresu przedawnienia roszczeń stron wynikających z tej umowy, tj. od trzech do dziesięciu lat od dnia, w którym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną została rozwiązana. Termin trzyletni stosuje się w przypadku roszczeń związanych z działalnością gospodarczą, natomiast termin dziesięcioletni stosuje się w przypadku roszczeń niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  2.  Administrator może przechowywać dane osobowe Klientów do upływu terminów określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, tj. w szczególności:
   1.  dane osobowe umieszczone na dowodach księgowych przechowywane będą aż do upływu terminu, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
   2.  dane osobowe zapisane w systemie Sklepu Internetowego przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji i dłużej, chyba że po upływie tego terminu Administrator wciąż będzie świadczyć na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną – wówczas dane osobowe przechowywane będą do upływu okresu ustalonego zgodnie z ust. 6.1. niniejszego punktu,
 7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.  Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
  2.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3.  Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1.  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   2.  Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.